สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 07 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 07 ธันวาคม 2562 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล / บุญชม ศรีสะอาด. 25
2 งานเทคนิคของห้องสมุด / ดวงเนตร เบี้ยวไข่มุข. 16
3 เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับการสอนซ่อมเสริม : ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / โดย จำนง พรายแย้มแข. 16
4 เทคนิควิธี การสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับวัดและประเมินผล การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร / อัจฉรา วงศ์โสธร. 16
5 พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยาสังคม / ชัยพร วิชชาวุธ. 25
6 เคมีทางธัญญาหาร / อรอนงค์ นัยวิกุล. 16
7 การวิจัยทางมานุษยวิทยา / งามพิศ สัตว์สงวน. 25
8 วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย / อิงอร สุพันธุ์วณิช. 16
9 บนถนนสายวิชาชีพ : ที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชญ์ ทับเที่ยง และผู้ช่วยศาสตร์จารย์บุญสม ก้านสังวร. โดย สุวัฒน์ ส่องแสงจันทร์, สุวิทย์ ทับเที่ยง และ พวา พันธุ์เมฆา. 34
10 เงินตรานโม / ชวลิต อังวิทยาธร. 16
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?