สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจที่ประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์ / วันเพ็ญ กฤตผล. 16
2 สรุปสถานการณ์สังคมไทย 2538 / เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว, เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย และอลิสา โกศลวิจักขณ์. 16
3 ปัญหาการว่างงานและการมีงานทำ : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนือ อันเนื่องมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาลและเอกชนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / มนัส สุวรรณ, อุดม เกิดพิบูลย์ และชูเกียรติ ลีสุวรรณ์. 16
4 สัมนาปัญหาและการวิจัยทางการศึกษาผู้ใหญ่ / เชียรศรี วิวิธสิริ. 25
5 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ / โดย นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี. 16
6 การสร้าง Polarimeter สำหรับใช้วัด Qptical Activity ของสาร / สุชาติ ฉัตรสุทธิพงษ์. 16
7 10 เทคนิคการถ่ายภาพ = 10 Photo technics / สุรเดช วงศ์สินหลั่ง. 16
8 คู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพิ่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 16
9 วิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์ / ธีระพันธ์ ล.ทองคำ. 16
10 เทคโนโลยี...และแบบอย่างลดต้นทุน&เพิ่มผลผลิตนาข้าวรองรับตลาด...AEC / อภิชาต ศรีสอาด ; จันทรา อู่สุวรรณ, ผู้แต่งร่วม. 16
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?