ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 พบ 343 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Actors and Processes in Development Cooperation : Challenges to Traditional Practices / Siriporn Wajjwalku.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 338.91 A188
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายธุรกิจ = Business law / เกรียงไกร กาญจนคูหา.
ชื่อผู้แต่ง เกรียงไกร กาญจนคูหา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 346.07 ก573ก
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2561

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนภายใต้กรอบแนวคิด เรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESD) = Implementing lesson study and open approach for improving the quality of classroom under the framework of education for sustainable development (ESD) / นฤมล อินทร์ประสิทธิ์...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่ง นฤมล อินทร์ประสิทธิ์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 371.3 น276ก
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2561

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการ / วรรณพรรณ รักษ์ชน.
ชื่อผู้แต่ง วรรณพรรณ รักษ์ชน.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 658 ว253ก
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2561

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการวิจัย : รายงานการวิจัย = The Development of instructional to enhance research skill for students in teaching skill and techiques of teaching course of faculty of education, Rajabhat Dhonburi University / วาสนา สังข์พุ่ม.
ชื่อผู้แต่ง วาสนา สังข์พุ่ม.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 371.33 ว491ก
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2561

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางปัญญาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสู่สังคมแห่งคุณภาพอย่างยั่งยืน = Enhancing the immunity of the community with participation wisdom process for the develoment social quality of sustainability / ณัฐชัย นิ่มนวล, สมญา อินทรเกษตร และ คุณากร กรสิงห์.
ชื่อผู้แต่ง ณัฐชัย นิ่มนวล.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 307.14 ณ388ก
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เกษตรเปลี่ยนทิศ ชีวิตเปลี่ยนแนว : กรณีชุมชนบ้านคูขาด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ / อุทิศ ทาหอม; สำราญ ธุระตา, คเนส วงษา,ผู้แต่งร่วม.
ชื่อผู้แต่ง อุทิศ ทาหอม
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 630 อ825ก
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาการวรรณคดีไทย / ณัฐพร จาดยางโทน.
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพร จาดยางโทน.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 895.91009 ณ341พ
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิวิธอาเซียน = Vivid asean / ฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร; วีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง,ผู้แต่งร่วม.
ชื่อผู้แต่ง ฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 341.2473 ฮ111ว
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแก่สื่อมวลชน / ณัฐพร คิรีวิเชียร, ผู้จัดทำ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 342.593 ส347
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?