ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 พบ 92 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรับมือกับภาวะสมองเสื่อมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยบูรณาการศึกษากับประสาทวิทยา : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The development of art activities for enhancing ability to cope with dementia and quality of elderly life by integated art education with neuroscience / ขนบพร แสงวณิช, หัวหน้าโครงการ ; สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไทย, ผู้ร่วมวิจัย.
ชื่อผู้แต่ง ขนบพร แสงวณิช.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 305.26 ข212ก
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2563

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มในชั้นเรียนของครูประจำการ = Professional development for enhancing inservice teachers' understanding and teaching STEM in their classroom / ศุภชัย ทวี.
ชื่อผู้แต่ง ศุภชัย ทวี.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 371.12 ศ683ก
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2563

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด พ.ศ. 2563 - 2568 : ภาคตะวันออก / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 331.12 ส691ก
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2563

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการติดตั้งใช้งานชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบดิจิทัลส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงจากครูสู่ผู้เรียน ตามแนวคิด Revised bloom's taxonomy / มธุรส จงชัยกิจ.
ชื่อผู้แต่ง มธุรส จงชัยกิจ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 371.33 ม142ค
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2563

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระบบบริหารจัดการการสอบวิชาโครงงานด้านการศึกษาเอกเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ = Management information system for indivdual project examination of, computer and information technology program, faculty of science and technology, nakhon sawan rajabhat university / ทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล.
ชื่อผู้แต่ง ทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 004.21 ท364ร
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2563

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระบบส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อพบผู้บุกรุกเข้ามาในบริเวณบ้านโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง = Intruder detection and security alarm system using internet of things / เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน และนฤพนธ์ พนาวงศ์.
ชื่อผู้แต่ง เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 004.16 อ885ร
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2563

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ความเป็นคน - ใน- เมืองชายแดน" กับการสร้างทรัพยากรร่วมในบริบทภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง / อรัญญา ศิริผล.
ชื่อผู้แต่ง อรัญญา ศิริผล.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 331 อ388ค
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2563

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรณีธรรมกาย : บทเรียนพุทธศาสนาเพื่อสังคมอุดมปัญญา / โสภณ พรโชคชัย.
ชื่อผู้แต่ง โสภณ พรโชคชัย.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 294.3135 ส979ก
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2563

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กว่าจะถึงกระแสธรรม / ทรงกลด มั่นสิงห์.
ชื่อผู้แต่ง ทรงกลด มั่นสิงห์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 294.32 ท124ก
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2563

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ขอให้คนไทยใฝ่ปัญญา ขอให้ชาวพุทธศึกษาให้รู้ธรรมจริง (ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอน 25-26) / พระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่ง พระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตโต).
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 294.31 พ353ข
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2563

12345678910
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?