ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 พบ 291 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ราชนาวีที่รัก / เฟื่องนคร.
ชื่อผู้แต่ง เฟื่องนคร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ น ฟ724ร 2560
วันที่สร้าง 26 ก.ย. 2560

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การโปรแกรมภาาาจาวาเพื่อการศึกษา = Java Programming for Education / ศรินญา หวาจ้อย.
ชื่อผู้แต่ง ศรินญา หวาจ้อย
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 005.133 ศ172ก
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2560

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : หมู่บ้านศรีอุทุมพร ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ / สุธาสินี อินทะเนตร์.
ชื่อผู้แต่ง สุธาสินี อินทะเนตร์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 307.14 ส784ก
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2560

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ / ราเชนทร์ กลั่นเกษตรวิทย์.
ชื่อผู้แต่ง ราเชนทร์ กลั่นเกษตรวิทย์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 305.26 ร437ก
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2560

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา = Introduction to Pottert Design / ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม.
ชื่อผู้แต่ง ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 738.14 ส995ก
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2560

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 / พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่ง พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 658.4092 พ523ค
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2560

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสวรรค์ / วิลาสลักษณ์ ภิริยะแสง.
ชื่อผู้แต่ง วิลาศลักษณ์ ภิริยะแสง
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 371.71 ว721น
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2560

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 / สุพรรษา ธรรมโรช.
ชื่อผู้แต่ง สุพรรษา ธรรมโรส
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 371.1 ส829น
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2560

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการวิจัยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2559 = Bureau of Animal Nutrition Development Annual Reasearch Report 2016 / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 636.07 ก218ร
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2560

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และการสืบสานภาษาชาติพันธุ์ไทดำภาคเหนือตอนล่าง / อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา.
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 495.917 อ525อ
วันที่สร้าง 25 ก.ย. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?