ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 พบ 32 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานและทดสอบประสิทธิภาพในระบบสูบน้ำอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกโดยกังหันลมแนวแกนตั้งร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ในเขตอุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ = Analysis of energy comsumption and efficiency in water pump with wind turbine and solar cell for nakhonsawan bueng boraphet noknam park / ถิรายุ ปื่นทอง...[และคนอื่นๆ 3 คน].
ชื่อผู้แต่ง ถิรายุ ปิ่นทอง.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 621.5 ถ452ก
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วิหารพระพุทธรูป สถาปัตยกรรมเปรียบเทียบไทย เมียนมา และศรีลังกา = Buddha Shrines :An architectural comparison of Thailand, Myanmar, and Sri Lanka / โชติมา จตุรวงค์.
ชื่อผู้แต่ง โชติมา จตุรวงศ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 726.143 ช827ว
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สิทธิเกษตรในการจัดการพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน : ศึกษากรณี การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี = Farmers rights the management variety sustainable : a case study participation of community in area nakhonsawan and uthaithani / อรทัย อินต๊ะไชยวงค์, กฤติน จันทร์สนธิมา.
ชื่อผู้แต่ง อรทัย อินต๊ะไชยวงค์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 333.7515 อ
วันที่สร้าง 05 ส.ค. 2563

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 3,000 คำศัพท์ เด็กไทยต้องรู้ / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 428.1 ส647
วันที่สร้าง 04 ส.ค. 2563

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่บ้าน : บทบาทของพยาบาล = Long -term care for older adults living dementia : nurses' roles / พัชรี คมจักพันธุ์.
ชื่อผู้แต่ง พัชรี คมจักพันธุ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 616.83 พ524ก
วันที่สร้าง 04 ส.ค. 2563

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การผลิตไอศกรีมซินไบโอติกจากรากบัว = Synbiotic ice cream production from lotus root / พันธ์ระวี หมวดศรี, ธีระยุทธ เตียนธนา และติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่ง พันธ์ระวี หมวดศรี.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 641.862 พ573ก
วันที่สร้าง 04 ส.ค. 2563

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = The development of distributions for processed agricultural products in nakhonsawan province by the electronic commerce / สุเมธ พิลึก, จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ และลฎาภา แผนสุวรรณ์.
ชื่อผู้แต่ง สุเมธ พิลึก.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 658.872 ส822ก
วันที่สร้าง 04 ส.ค. 2563

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการเกษตรผสมผสานเพื่อการแก้ปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรม = The development of integrated faeming system in order to solve the smog pollution problem from burning agricultural areas / สุพัฒนา หอมบุปผา...[และคนอื่นๆ 3 คน].
ชื่อผู้แต่ง สุพัฒนา หอมบุปผา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 363.7392 ส813ก
วันที่สร้าง 04 ส.ค. 2563

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้โรงสีข้าวสามารถแข่งขันได้ โดยการออกแบบและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบอัติโนมัติ กรณีศึกษา : โรงสีข้าวจังหวัดนครสวรรค์ = Building the strong communities of rice-mill factory; design and development for increase effciency of paddy automatic dryer; a case study of the rice-mill factory in nakornsawan / ภิญโญ ชุมมณี...[และคณะ].
ชื่อผู้แต่ง ภิญโญ ชุมมณี.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 633.18 ภ524ก
วันที่สร้าง 04 ส.ค. 2563

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเมืองและการปกครองไทย = Thai government and politics / กันตพัฒน์ ชนะบุญ.
ชื่อผู้แต่ง กันตพัฒน์ ชนะบุญ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 320.09593 ก389ก
วันที่สร้าง 04 ส.ค. 2563

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?